Definicje

    S4 – firma S4 Daniel Nowak z siedzibą w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 46E/27 i zarejestrowaną pod numerem NIP 9482184580, która jest odpowiedzialna za administrację systemu rejestracji zawodników do zawodów sportowych i funkcjonująca pod adresem internetowym www.ZapisyOnline.com,
    System ZapisyOnline.com – system zarządzania bazą danych osób zapisujących się, wnoszących opłaty i biorących udział w zawodach sportowych oraz uzyskujący wynik, system w wersji beta
    Organizator – firma, instytucja bądź prawna grupa formalna, która jest jednocześnie użytkownikiem systemu ZapisyOnline.com,
    Zawodnik – osoba która dokonuje rejestracji do wydarzenia sportowego w systemie ZapisyOnline.com,
    Użytkownik – Organizator posiadający konto w systemie ZapisyOnline.com, a także Zawodnik dokonujący rejestracji do wydarzenia sportowego,
    Impreza sportowa – wydarzenie stworzone w systemie ZapisyOnline.com przez Organizatora, na które mogą zapisywać się Zawodnicy,
    Kanały płatności - tradycyjny przelew bankowy lub płatność online która realizowana jest przez firmę specjalizującą się w obsłudze płatności online, z którą Organizator podpisał stosowną umowę o współpracy

Zasady ogólne

 1. System ZapisyOnline.com ma na celu usprawnić zarządzanie zawodami sportowymi, w tym tworzyć strony zapisów na zawody, płatności, wyniki i przyczynić się do wzrostu jakości obsługi zawodów sportowych przez Organizatorów.
 2. Użytkownik rejestrujący się w systemie ZapisyOnline.com, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby systemu i imprez sportowych, do których się zapisał. Zgoda ta jest wyłączną podstawą przechowywania danych w systemie ZapisyOnline.com. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wyrażana przez Użytkownika dobrowolnie, z możliwością wglądu do swoich danych osobowych, a także z możliwością ich modyfikacji i usunięcia.
 3. Zawodnik rejestrując się do udziału w imprezie sportowej, akceptuje jej regulamin i warunki postawione przez Organizatora przedstawione w systemie ZapisyOnline.com lub na stronie Organizatora. Adres do strony internetowej Imprezy sportowej podany jest na stronie danego wydarzenia
 4. Serwis ZapisyOnline.com  pełni rolę wspomagającą w kontakcie pomiędzy Zawodnikiem, a Organizatorem i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za przeprowadzenie zawodów sportowych, jeśli nie jest to ustanowione inaczej.

Funkcjonalności systemu ZapisyOnline.com

 1.  Konto Organizatora: rejestracja i logowanie w systemie, odzyskiwanie hasła w systemie, tworzenie, dodawanie i edycja strony zapisów zawodów sportowych, zarządzanie elektronicznym biurem zawodów.
 2. Konto Zawodnika: rejestracja na zawody Organizatora, płatności za zawody.

Korzystanie z systemu ZapisyOnline.com

 1.  Organizator, który chce korzystać z systemu ZapisyOnline.com, powinien dokonać rejestracji w systemie podając niezbędne dane, a następnie zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła.
 2. System ZapisyOnline.com wymaga od Organizatora potwierdzenia rejestracji za pomocą linku aktywacyjnego wysyłanego poprzez wiadomość e-mail.
 3. Zmiana hasła możliwa jest w każdym momencie po zalogowaniu się w systemie.
 4. System ZapisyOnline.com jest w stanie przypomnieć hasło, jeśli posiadacz konta je zapomniał.
 5. W celu edycji lub uzupełnienia danych osobowych należy zalogować się do systemu ZapisyOnline.com.
 6. Użytkownik podając swoje dane osobowe na stronie rejestracji do imprezy sportowej równocześnie potwierdza ich zgodność z prawdą.

Rejestracja na zawody sportowe

 1. Osoba, która chce być Zawodnikiem Imprezy sportowej utworzonej w systemie ZapisyOnline.com, powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konkretnej imprezy sportowej i uregulować płatność w kwocie ustalonej przez Organizatora dostępnymi kanałami płatności.
 2. W przypadku imprezy sportowej w której nie ma opłaty wpisowej za uczestnictwo, Zawodnik który dokona rejestracji w imprezy sportowej zostanie automatycznie dodany do listy uczestników.
 3. Serwis ZapisyOnline.com nie pośredniczy w płatnościach za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych przez Organizatora. Wszystkie wpłaty dokonane dostępnymi kanałami płatności są przekazywane bezpośrednio na konta Organizatora imprezy sportowej.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych udostępnionych przez Organizatorów Wydarzeń jest S4 Daniel Nowak, z siedzibą przy ul. Kwatery Głównej 46E/27, 04-294 Warszawa, NIP: 9482184580.
 2. Administratorem Danych Osobowych, udostępnionych przez Uczestników Wydarzeń, są Organizatorzy Wydarzeń. S4 nie ponosi odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych osobowych przez Organizatora danego Wydarzenia.
 3. Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, Dostęp do bazy danych osobowych mają jedynie osoby posiadające specjalne upoważnienia nadane przez S4, bądź też podmioty z którymi S4 zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania tych danych.  
 5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane i dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Uprawnienia te Użytkownik wykonuje zgłaszając odpowiednie żądanie drogą mailową do S4 – na adres biuro@zapisyonline.com lub Organizatorowi Wydarzenia.

 6. W przypadkach określonych w innych przepisach prawa, S4 może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw osoby trzeciej. Dane udostępniane są na pisemny wniosek podmiotu mającego interes w uzyskaniu danych osobowych Użytkownika, jeżeli podmiot żądający udostępnienia danych w sposób wiarygodny uzasadni potrzebę udostępnienia danych osobowych, np. w wypadku gdy zachodzi podejrzenie naruszenia praw osoby trzeciej.

 7. S4 może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika, a także na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych.

Postanowienia końcowe

 1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny, właściwy miejscowo i rzeczowo dla S4.