Definicje

    S4 – firma S4 Daniel Nowak z siedzibą w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 46E/27 i zarejestrowaną pod numerem NIP 9482184580, która jest odpowiedzialna za administrację systemu rejestracji zawodników do zawodów sportowych i funkcjonująca pod adresem internetowym www.ZapisyOnline.com,
    System ZapisyOnline.com – system zarządzania bazą danych osób zapisujących się, wnoszących opłaty i biorących udział w zawodach sportowych oraz uzyskujący wynik, system w wersji beta
    Organizator – firma, instytucja bądź prawna grupa formalna, która jest jednocześnie użytkownikiem systemu ZapisyOnline.com,
    Zawodnik – osoba która dokonuje rejestracji do wydarzenia sportowego w systemie ZapisyOnline.com,
    Użytkownik – Organizator posiadający konto w systemie ZapisyOnline.com, a także Zawodnik dokonujący rejestracji do wydarzenia sportowego,
    Impreza sportowa – wydarzenie stworzone w systemie ZapisyOnline.com przez Organizatora, na które mogą zapisywać się Zawodnicy,
    Kanały płatności - tradycyjny przelew bankowy lub płatność online która realizowana jest przez firmę specjalizującą się w obsłudze płatności online, z którą Organizator podpisał stosowną umowę o współpracy

Zasady ogólne

 1. System ZapisyOnline.com ma na celu usprawnić zarządzanie zawodami sportowymi, w tym tworzyć strony zapisów na zawody, płatności, wyniki i przyczynić się do wzrostu jakości obsługi zawodów sportowych przez Organizatorów.
 2. Użytkownik rejestrujący się w systemie ZapisyOnline.com, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby systemu i imprez sportowych, do których się zapisał. Zgoda ta jest wyłączną podstawą przechowywania danych w systemie ZapisyOnline.com. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wyrażana przez Użytkownika dobrowolnie, z możliwością wglądu do swoich danych osobowych, a także z możliwością ich modyfikacji i usunięcia.
 3. Zawodnik rejestrując się do udziału w imprezie sportowej, akceptuje jej regulamin i warunki postawione przez Organizatora przedstawione w systemie ZapisyOnline.com lub na stronie Organizatora. Adres do strony internetowej Imprezy sportowej podany jest na stronie danego wydarzenia
 4. Serwis ZapisyOnline.com  pełni rolę wspomagającą w kontakcie pomiędzy Zawodnikiem, a Organizatorem i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za przeprowadzenie zawodów sportowych, jeśli nie jest to ustanowione inaczej.

Funkcjonalności systemu ZapisyOnline.com

 1.  Konto Organizatora: rejestracja i logowanie w systemie, odzyskiwanie hasła w systemie, tworzenie, dodawanie i edycja strony zapisów zawodów sportowych, zarządzanie elektronicznym biurem zawodów.
 2. Konto Zawodnika: rejestracja na zawody Organizatora, płatności za zawody.

Korzystanie z systemu ZapisyOnline.com

 1.  Organizator, który chce korzystać z systemu ZapisyOnline.com, powinien dokonać rejestracji w systemie podając niezbędne dane, a następnie zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła.
 2. System ZapisyOnline.com wymaga od Organizatora potwierdzenia rejestracji za pomocą linku aktywacyjnego wysyłanego poprzez wiadomość e-mail.
 3. Zmiana hasła możliwa jest w każdym momencie po zalogowaniu się w systemie.
 4. System ZapisyOnline.com jest w stanie przypomnieć hasło, jeśli posiadacz konta je zapomniał.
 5. W celu edycji lub uzupełnienia danych osobowych należy zalogować się do systemu ZapisyOnline.com.
 6. Użytkownik podając swoje dane osobowe na stronie rejestracji do imprezy sportowej równocześnie potwierdza ich zgodność z prawdą.

Rejestracja na zawody sportowe

 1. Osoba, która chce być Zawodnikiem Imprezy sportowej utworzonej w systemie ZapisyOnline.com, powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konkretnej imprezy sportowej i uregulować płatność w kwocie ustalonej przez Organizatora dostępnymi kanałami płatności.
 2. W przypadku imprezy sportowej w której nie ma opłaty wpisowej za uczestnictwo, Zawodnik który dokona rejestracji w imprezy sportowej zostanie automatycznie dodany do listy uczestników.
 3. Serwis ZapisyOnline.com nie pośredniczy w płatnościach za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych przez Organizatora. Wszystkie wpłaty dokonane dostępnymi kanałami płatności są przekazywane bezpośrednio na konta Organizatora imprezy sportowej.

Ochrona danych osobowych

 1.  Administratorem danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883, z późn. zm.) jest S4.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez S4 w celu realizacji założeń systemu ZapisyOnline.com.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez S4 w momencie zapisania się do Newslettera i potwierdzenia tego faktu za pomocą linku wysłanego na wskazany adres e-mail.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i ma prawo do ich zmiany bądź zażądania usunięcia przez S4.
 5. Zawodnik potwierdza podane w procesie rejestracji do imprezy sportowej swoje dane osobowe, że są zgodne z prawdą.

Postanowienia końcowe

 1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny, właściwy miejscowo i rzeczowo dla S4.